نمایش 1–12 از 14 نتیجه

Anatomy / آناتومی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی
ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

50 euro_symbol
1,500,000تومان

Biological Sciences Practice Book/ تمرینات زیست شناسی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پری مدیکال یا فاندیشن (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

40 euro_symbol
1,200,000تومان

Cell and Molecular Biology / زیست شناسی سلولی و مولکولی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

80 euro_symbol
2,400,000تومان

Chemical Sciences Practice Book / تمرینات شیمی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پری مدیکال یا فاندیشن (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

30 euro_symbol
900,000تومان

General Chemistry / شیمی عمومی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

80 euro_symbol
2,400,000تومان

General English Practice Book / تمرینات زبان انگلیسی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پری مدیکال یا فاندیشن (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

20 euro_symbol
600,000تومان

Human Physiology / فیزیولوژی انسانی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

80 euro_symbol
2,400,000تومان

Mathematics Practice Book/ تمرینات ریاضی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی
ویژه دوره مقدماتی پری مدیکال یا فاندیشن (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

20 euro_symbol
600,000تومان

Medical Genetics / ژنتیک پزشکی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

40 euro_symbol
1,200,000تومان

Medical School Interview Questions/ سوالات مصاحبه پزشکی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

30 euro_symbol
900,000تومان

Medical Terminology / مدیکال ترمینولوژی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

50 euro_symbol
1,500,000تومان

Microbiology + Immunology / میکروبیولوژی + ایمنی شناسی

ویژه آزمون ورودی دانشگاه های معتبر اروپا و کانادا در رشته های علوم پزشکی

ویژه دوره مقدماتی پریمدیکال (پیش پزشکی) دانشگاه های پزشکی اروپا و کانادا

40 euro_symbol
1,200,000تومان